ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

 

 Zarząd SKOK Małopolska uprzejmie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017r. (środa), w siedzibie Inkubatora Technologicznego, w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 9 o godzinie 1000, odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK Małopolska. Poniżej załączono porządek obrad Zebrania Przedstawicieli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SKOK Małopolska za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu SKOK Małopolska za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie zweryfikowanego sprawozdania finansowego SKOK Małopolska za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej SKOK Małopolska.
11. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu SKOK Małopolska za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2016 rok.
14. Przedstawienie kierunków działania kasy na lata 2017-2021 według założeń z Programu Postępowania Naprawczego.
15. Rozpatrzenie aspektu sprzedaż nieruchomości będących własnością Kasy.
16. Zwiększenie wartości udziału członkowskiego.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Kasy oraz przyjęcia jego jednolitego tekstu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Zebrania Przedstawicieli oraz przyjęcia jego jednolitego tekstu.
19. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SKOK Małopolska do końca VI kadencji na lata 2012-2018.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące Zebrania Przedstawicieli dostępne są do wglądu w siedzibie Kasy w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 oraz oddziałach SKOK Małopolska wymienionych na stronie internetowej www.skokmalopolska.eu

Z wyrazami szacunku    
Zarząd SKOK Małopolska

Zarząd SKOK Małopolska informuje, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017r. o godzinie 1015 w siedzibie Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 9. Wszystkie decyzje podjęte przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum będą prawomocne. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.