Ład korporacyjny

Podstawa prawna działania 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Małopolska działa na podstawie przepisów: 
– ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
   oszczędnościowo-kredytowych, 
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze, 
– Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Małopolska. 
Władze Kasy 
Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Małopolska składa się 
z trzech członków. Członkowie Zarządu Kasy powoływani są przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Małopolska składa się z 6 członków, powoływanych przez Zebranie Przedstawicieli. 

Cel, strategia, misja 
Celem statutowym SKOK Małopolska jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu. 

Przedmiotem działalności SKOK Małopolska jest: 
1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, 
2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów, 
3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych, 
4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych 
    w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 
5. prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich 
     członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami 
    społecznymi i związkami zawodowymi. 

Wizja: 
„Inspiracją i siłą do stałego rozwoju SKOK Małopolska są zadowoleni członkowie Kasy 
z naszej pracy, jakości obsługi i oferowanych usług finansowych. Celem realizowanej misji jest wzmacnianie kapitałowe SKOK jako instytucji finansowej wprowadzenie nowych usług i utrzymanie się na rynku finansowym. ” 

Misja: 
„SKOK Małopolska jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków SKOK.” 

Strategia:
„CELE STRATEGICZNE 
1. Zapewnienie trwałych i stabilnych warunków funkcjonowania Kasy 
     w długoterminowej perspektywie.
2. Uzyskanie wysokiego poziomu udziału i pozycji w środowisku lokalnym 
    (na terenie działania Kasy).
3. Uzyskanie znaczącego udziału w rynku usług detalicznych. 
4. Poprawa wizerunku Kasy jako instytucji zaufania publicznego, 
    postrzeganego jako przyjazny członom usługodawca. 
5. Zapewnienie umiarkowanego poziomu cen, dobrej jakości 
     i bezpieczeństwa świadczonych usług finansowych, odpowiadających 
    standardom na lokalnym rynku finansowym.” 

Struktura organizacyjna

Dokumenty do pobrania:

Zasady ładu korporacyjnego w SKOK Małopolska. cz1.pdf 
Zasady ładu korporacyjnego w SKOK Małopolska. cz2.pdf 
Instrukcja rozpatrywania skarg i reklamacji.pdf 
Wyłączenie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.pdf 
Statut SKOK Małopolska.pdf 
Regulamin – obrad zebrania przedstawicieli.pdf