O firmie

O firmie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Małopolska (SKOK) jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie działalność na podstawie przepisów:

· Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami)
· Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z dnia 26 lipca 2012, poz. 855, z późniejszymi zmianami)
· Ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz. 1119)

Działalność SKOK prowadzona jest również w oparciu o Statut.

Tradycja spółdzielczości finansowej w Polsce ma już ponad sto lat. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe (SKOK) rozpoczęły swoją działalność w 1992 roku.
Od 5 lutego 1996 roku działalność Kas regulowana jest ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a następnie od 27 października 2012 r. na podstawie ustawy z dnia listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Działalność Kas, w części dotyczącej jej spółdzielczej struktury, regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Małopolska rozpoczęła działalność operacyjną w 1994 roku, początkowo obejmując swoim zasięgiem pracowników HSW S.A., by następnie rozszerzyć działalność na teren południowo – wschodniej Polski.

Od dnia 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK-i) zostały objęte państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)
W dniu 19 kwietnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która ustanawia między innymi obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

SKOK Małopolska jest instytucją działającą na krajowym rynku usług finansowych. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów finansowych, takich jak pożyczki i kredyty, lokaty terminowe, prowadzenie rachunków bieżących, przelewy i pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia SKOK Małopolska jest instytucją opartą wyłącznie na polskim kapitale. Bezpieczeństwo zapewnia Komisja Nadzoru Finansowego. Istotnym elementem strategii jest realizowana przez SKOK Małopolska rola społeczna polegająca na równym dostępie do oferowanych usług i przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu.
Misją SKOK Małopolska jest świadczenie kompleksowych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków SKOK.
Wizja naszej działalności opiera się na stworzeniu zaufanej grupy finansowej w nieustannie zmieniających się warunkach rynkowych.

Stawiamy przed sobą wyzwanie dotrzymywania kroku konkurencji. Dlatego nasza wizja odzwierciedla następujące zamierzenia:

· zwiększanie kapitałów własnych gwarantujących bezpieczeństwo członków SKOK Małopolska;
· dbanie o bardzo dobre relacje z członkami i partnerami;
· udoskonalanie oferty produktowej w celu zwiększenia ich zadowolenia;

Cele

· propagowanie oszczędności i gospodarności;
· upowszechnienie idei finansowej samopomocy;
· kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny;
· zapewnienie członkom SKOK Małopolska źródła pożyczek (kredytów) o umiarkowanym oprocentowaniu.