Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
Środki pieniężne członków Kasy zgodnie z ustawą o BFG chronione są na następujących zasadach:
1. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę depozytów jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
2. Zakres ochrony stanowi równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.
3. Jeżeli deponent posiada więcej depozytów, wówczas wszystkie depozyty w Kasie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro.
4. Jeżeli deponent posiada w Kasie wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami to limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
5. Obowiązkowym systemem gwarantowania w Kasie objęte są środki pieniężne deponentów, tj. osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia pieniężnego do których należą:
1) osoby fizyczne;
2) organizacje pozarządowe;
3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
4) spółdzielnie nie będącą spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową ani Kasą Krajową ;
5) związki zawodowe;
6) wspólnoty mieszkaniowe.
6. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną BFG są:
1) środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach,
2) w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;
3) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;
4) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
5) kwota wydatkowana na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków, a także kwoty objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
7. W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:
1) odpłatnego zbycia:
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach
– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
8. W przypadku, gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego, są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.
9. Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
1) Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Fundusz (od 01.01.2017 r.) do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
2) W przypadku spełnienia warunku gwarancji, podmiot uprawniony do reprezentacji, sporządza listę deponentów uprawnionych na dzień spełnienia warunku gwarancji do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Na potrzeby dokonywania wypłat środków gwarantowanych tożsamość deponenta jest weryfikowana w zakresie określonych w ustawie o BFG danych. Weryfikacji danych osoby fizycznej dokonuje się na podstawie danych zawartych w dokumencie tożsamości. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
3) Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.
4) Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.